Poznajmy się!

Weronika i Kamil. Ona animatorka, on architekt. Z tego samego, rodzinnego miasta Bielska-Białej.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O NAS PONIŻEJ

„Nie, nie dla wiedzy podróżujemy. Nie po to też podróżujemy, by na chwilę z codziennych trosk się wyrwać i o kłopotach zapomnieć. Nie, nie żądza wiedzy nas gna ani ochota ucieczki, ale ciekawość, a ciekawość jak się zdaje, jest osobnym popędem, do innych niesprowadzalnym.”

Leszek Kołakowski

Wero­nika Brą­czek – ani­ma­torka i arte­te­ra­peutka.
Zaj­muje się orga­ni­za­cją wyda­rzeń kul­tu­ral­nych i reali­za­cją pro­jek­tów spo­łecz­nych i edu­ka­cyj­nych. Reali­za­torka pro­jek­tów mię­dzy­kul­tu­ro­wych, m.in. „Wędru­jące opo­wie­ści” na Podla­siu, o pol­skiej emi­gra­cji na wscho­dzie Europy „Jan Kowal­ski na emi­gra­cji”, „Włącz nas – mię­dzy­kul­tu­rowa ani­ma­cja spo­łeczna” w Argen­ty­nie. Wycho­wawca dzieci i mło­dzieży w Ośrodku dla Cudzo­ziem­ców w War­sza­wie. W fun­da­cji Drama Way pro­wa­dzi pro­jekty z zakresu Teatru Zaan­ga­żo­wa­nego Spo­łecz­nie. Miło­śniczka Ame­ryki Połu­dnio­wej, w któ­rej spę­dziła dwa lata.

Kamil Szoł­ty­sek – zawo­dowo archi­tekt, hob­by­stycz­nie podróż­nik.
Zdo­by­wał doświad­cze­nie zawo­dowe pra­cu­jąc w biu­rach w Lizbo­nie, Kopen­ha­dze, War­sza­wie i Bir­min­gham. Anga­żuje się w pro­jekty spo­łeczne na styku archi­tektury, socjo­lo­gii i psy­cho­lo­gii. Współ­pra­co­wał przy two­rze­niu prze­strzeni kul­tu­ral­nej dla miesz­kań­ców Dnie­pru na Ukra­inie, jak rów­nież duń­skiego pawi­lonu na Expo w Szan­ghaju. Jako podróż­nik odwie­dził ponad 60 kra­jów na świe­cie, od Pół­noc­nej Ame­ryki aż po krańce Rosji.

© 2018 Przed namiSkontaktuj się z nami